Soal UTS PAI (Pendidikan Agama Islam) Untuk Kelas 6 Semester 2 Tahun 2018/2019

Soal UTS PAI (Pendidikan Agama Islam) Kelas 6 Semester 2 Tahun 2018/2019

Nurhidayat.id - Halo selamat malam sobat pada kali ini saya akan membagikan sebuah soal latihan Soal UTS PAI (Pendidikan Agama Islam) Kelas 6 Semester 2 Terbaru Tahun Ajaran 2018/2019. Soal UTS PAI ini sudah dilengkapi dengan kunci jawaban. Semoga soal UTS PAI ini sanggup membantu adik-adik kelas 6 untuk persiapan menghadapi Ujian Tengah Semester (UTS) 2


Soal UTS Pendidikan Agama Islam Kelas 6 Semester 2 Terbaru


I. Berilah tanda silang (X) pada aksara a, b, c atau d di depan balasan yang paling benar !

1. Perhatikanlah pernyataan berikut ini !
1. Islam ialah agama untuk menyempurnakan agama-agama yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w
2. Perintah memerangi orang yang enggan beriman kepada Allah
3. Allah memerintahkan mengambil pajak tempat yang ditaklukkan kaum muslimin
4. Islam ialah satu-satunya agama yang diridhoi Allah
5. Pertanda kiprah nabi Muhammad saw akan usai
Pernyataan yang berkaitan dengan QS. Al Maidah ayat 3 ialah ....
a 1, 2, 3
b. 1, 4, 5
c. 3, 4, 5
d. 2, 3, 4

2. Berikut ini sikap yang sesuai dengan QS. AI Hujurat ayat 13 ialah ....
a. merasa pendapat kelompoknya yang paling benar
b. mengkafirkan orang Islam lainnya yang berbeda pendapat dengannya
c. menghargai kelompok orang Islam lain yang berbeda pendapat
d. mencari-cari kelemahan dan kekurangan orang Islam lainnya

3. Kata yang artinya berbangsa-bangsa ialah tujuan diciptakannya insan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa berdasarkan QS. Al Hujurat ayat 13 ialah ....
a. biar mereka saling berkompetensi satu sama lain
b. biar mereka saling mengenal
c. biar mereka saling berebut kekuasaan
d. biar mereka saling menguasai

4. Derajat yang paling tinggi di antara insan berdasarkan QS. Al Hujurat ayat 13 ialah ....
a. orang yang paling tanggung jawab
b. orang yang paling tekun ibadahnya
c. orang yang paling taqwa
d. orang yang paling banyak shadaqahnya

5. Yang dimaksud lafal al yauma pada QS. Al Maidah ayat 3 ialah ....
a. Allah menyempurnakan pedoman Islam
b. haji wada Nabi Muhammad s.a.w
c. hari diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah
d. hari meninggalnya Nabi Muhammad s.a.w

6. Di antara lantaran diberi nama Surah Al Hujurat ialah ....
a. perintah melakukan ibadah haji
b. keberhasilan Rasulullah saw. dan sahabatnya memasuki kota Makkah
c. adanya sobat Rasulullah saw. yang memanggil-manggilnya dari luar rumah
d. seorang sobat yang menemui Rasulullah saw. di rumah secara sopan

7. Ketentuan-ketentuan Allah secara umum dan menyeluruh disebut ....
a. qadar
b. iman
c. qadha
d. takdir

8. Sikap kita terhadap takdir ialah ....
a. mengalah dengan keadaan
b. ikhtiar
c. pasrah
d. berdoa terus menerus biar Allah mengabulkan

9. Di bawah ini yang merupakan pola qadha ialah ....
a. insan akan meninggal lantaran sakit
b. siput mati di air asin
c. tiap makhluk hidup niscaya mati
d. kijang mati di siang hari

10. Berikut ini merupakan penyebab kegagalan hidup insan kecuali ....
a. pesimis
b. optimis
c. bermalas-malasan
d. mengalah dengan keadaan

11. Selain berusaha dengan sekuat tenaga, amalan yang harus dikerjakan insan ialah ....
a. berdoa
b. berpikir
c. merenungkan nasibnya
d. menyalahkan takdir

12. Perhatikan pernyataan berikut ini !
1. menganjurkan memberi makan orang miskin
2. berusaha menjalankan perintah Allah
3. malas beribadah lantaran yakin Allah akan mengampuni semua dosa
4. tidak perlu bekerja lantaran Allah telah menentukan rizki seseorang
5. menyantuni orang miskin
Yang merupakan pilihan takdir yang baik ialah ....
a. 1, 2, 3
b. 1,2, 5
c. 2, 3, 4
d. 3, 4, 5

13. Meyakini adanya qadha dan qadar, termasuk rukun iktikad yang ke ....
a. empat
b. tiga
c. lima
d. enam

14. Percaya kepada qadha dan qadar membuahkan sikap di bawah ini, kecuali ....
a. sabar
b. optimis
c. berani
d. rendah diri

15. Qadha dan qadar seluruh makhluk telah ditetapkan Allah di dalam kitab ....
a. Al Qur’an
b. ‘illiyyin
c. Lauhul Mahfudz
d. sijjin

16. Ketetapan Allah atas insan sehabis insan berikhtiar disebut ....
a. qadar
b. takdi
c. qadla
d. lauh mahfuz

17. Allah akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu ....
a. Beribadah terus-menerus
b. berdoa saja
c. mengubah apa yang ada pada dirinya
d. kaya raya

18. Perbedaan takdir yang ditetapkan Allah terhadap makhluk hidup ialah ....
a. insan tidak bisa menentukan taqdirnya sendiri
b. alam bisa menentukan takdimya sendiri
c. insan bisa menentukan taqdirnya sendiri
d. insan dan alam tidak bisa menentukan taqdirnya sendiri

20. Taqdirnya api kalau disiram air yang cukup maka akan mati. Ini ialah bukti bahwa ....
a. alam semesta tidak sanggup menentukan taqdirnya
b. alam semesta sanggup menentukan takdirnya
c. alam semesta sanggup mengatur dirinya sendiri
d. alam semesta sanggup menentukan nasibnya sendiri

21. Taqdir untuk orang beriman ialah ....
a. masuk surga
b. akan kaya
c. masuk neraka
d. jadi pandai

22. Pernyataan yang benar ihwal takdir seseorang ialah ....
a. seseorang tidak perlu berusaha keras lantaran Allah telah memutuskan rizki seseorang
b. Allah tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan takdir manusia, lantaran insan berkuasa penuh atas nasibnya sendiri
c. iktikad kepada takdir itu merupakan cara insan kelas rendah untuk menghibur diri atas nasibnya
d. insan harus berusaha untuk memperoleh takdir yang baik lantaran insan tidak mengetahui apa yang terjadi esok hari

23. Kaum Muslimin yang hijrah dari Makkah ke Madinah disebut ....
a. Kaum Muhajirin
b. Kaum Syl'ah
c. Kaum Anshar
d. Kaum Mukmin

24. Janji setia membela Islam yang dikrarkan kaum Anshar dikenal dengan nama ....
a. Baiatul Aqabah
b. Baiatul Jandal
c. Baiatul Khilafah
d. Baiatur Ridhwan

25. Sahabat Nabi yang berhijrah secara terang-terangan di hadapan orang kafir Quraisy berjulukan ....
a. Abu Bakar ash Shiddiq
b. Ustman bin Affan
c. Umar bin Abdul Aziz
d. Umar bin Khathab

26. Perjumpaan Nabi Muhammad dengan kaum Anshar pertama kali tejadi pada waktu ....
a. Hijrah ke Madinah
b. Perang Badr
c. Isra Mi'raj
d. demam isu haji

27. Kaum Muslimin yang tinggal di Madinah dan mendapatkan kedatangan Nabi Muhammad beserta pengikutnya, disebut ....
a. Kaum Syi'ah
b. Kaum Muhajirin
c. Kaum Khawarij
d. Kaum Anshar

28. Seorang cowok yang diutus Rasulullah s.a.w untuk mengajarkan Islam kepada penduduk kota Madinah ialah ....
a. Utsman bin Affan
b. Ja'far bin Abi Muthallib
c. Mushab bin Umair
d. Ali bin Abi Thalib

29. Alasan orang Quraisy takut Muhammad s.a.w menguasai Madinah ialah ....
a. Kota Madinah merupakan kota subur
b. Kota Madinah memasok materi bakar untuk kaum Quraisy
c. Kota Madinah terletak di jalur strategis perdagangan Makkah -Syam
d. Penduduk Madinah populer mahir dalam berperang

30. Berikut ini merupakan pesan yang tersirat dari hijrah kecuali ....
a. semakin mengokohkan keberadaan kaum muslimin
b. Islam bisa menyatukan suku atau bangsa yang berseteru
c. Tercapainya keinginan utama hijrah yaitu kesejahteraan lahiriyah.
d. Perlunya suasana kehidupan gres yang lebih menjanjikan terutama dalam jaminan kebebasan beragama

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar !
1. Apa yang dimaksud al yauma dalam Surat Al Maidah ayat 3?
Jawab : .................................................................................................................................................
......................................

2. Bagaimana kedudukan insan di hadapan Allah berdasarkan QS. Al Hujurat ayat 13?
Jawab : .................................................................................................................................................
......................................

3. Kapan turunnya surah Al-Maidah ayat 3?
Jawab : .................................................................................................................................................
......................................

4. Apa pergertian taqwa yang kalian ketahui?
Jawab : .................................................................................................................................................
......................................

5. Apa pengertian takdir itu menurutmu?
Jawab : .................................................................................................................................................
......................................

6. Apa yang dilakukan oleh insan biar memperoleh takdir yang baik?
Jawab : .................................................................................................................................................
......................................

7. Bagaimana pendapatmu, kalau ada orang yang menyampaikan bahwa la berbuat jahat lantaran Allah
mentakdirkan demikian?
Jawab : .................................................................................................................................................
......................................

8. Apa pengertian Anshar itu?
Jawab : .................................................................................................................................................
......................................

9. Mengapa kota Madinah menjadi tempat tujuan hijrah Rasulullah saw dan sahabatnya?
Jawab : .................................................................................................................................................
......................................

10. Sebutkan 3 nama sobat Nabi Muhammad saw yang termasuk kaum muhajirin dan kaum anshar?
Jawab : .................................................................................................................................................
......................................

Jika ingin mendownload soal, berikut ini linknya ⇩

Soal UTS PAI (Pendidikan Agama Islam) Kelas 6 Semester 2 Tahun 2018/2019

Kunci Jawabannya I

1. d. 2, 3, 4
2. c. menghargai kelompok orang Islam lain yang berbeda pendapat
3. b. biar mereka saling mengenal
4. c. orang yang paling taqwa
5. a. Allah menyempurnakan pedoman Islam
6. c. adanya sobat Rasulullah saw. yang memanggil-manggilnya dari luar rumah
7. c. qadha
8. b. ikhtiyar
9. c. tiap makhluk hidup niscaya mati
10. b. optimis
11. a. berdoa
12. b. 1,2, 5
13. d. enam
14. d. rendah diri
15. c. Lauhul Mahfudz
16. a. qadar
17. c. mengubah apa yang ada pada dirinya
18. a. insan tidak bisa menentukan taqdirnya sendiri
20. a. alam semesta tidak dapal menentukan taqdimya
21. a. masuk surga
22. d. insan harus berusaha untuk memperoleh takdir yang baik lantaran insan tidak mengetahui apa yang terjadi esok hari
23. a. Kaum Muhajirin
24. a. Baiatul Aqabah
25. d. Umar bin Khathab
26. a. Hijrah ke Madinah
27. d. Kaum Anshar
28. c. Mushab bin Umair
29. c. Kota Madinah terletak di jalur strategis perdagangan Makkah -Syam
30. c. Tercapainya keinginan utama hijrah yaitu kesejahteraan lahiriyah

Kunci Jawaban II

1. Allah menyempurnakan pedoman Islam
2. kedudukan insan ialah sama, yang menjadi pembeda bukanlah tingkat kekayaan, suku bangsa, melainkan tingkat ketakwaan yang diwujudkan dari baiknya korelasi insan itu kepada Tuhannya dan kepada sesamanya.
3. QS 5:3 ialah ayat terakhir yang diturunkan pada waktu ba'da ashar hari Jum'at di Padang Arafah saat Rasulullah melakukan haji wada' (haji terakhir).
4. taqwa ialah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi laranganNya
5. Ketetapan Allah atas insan sehabis insan berikhtiar
6. selalu berusaha berbuat baik dan berdoa memohon diberikan takdir yang baik
7. seharusnya tidak menyampaikan menyerupai itu meskipun berbuat jahat ialah takdir Allah lantaran Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa pada diri mereka
8. Anshar ialah kaum yang berasal dari madinah dan mereka sangat mendapatkan kedatangan nabi Muhammad SAW, saat Rasulullah hijrah dari Mekkah menuju Madinah. Kaum tersebut sangat menyambut kedatangan nabi Muhammad SAW dengan baik dan membantu usaha beliau.
9. masyarakat Madinah berhati lembut, penuh pertimbangan dan cerdas. Di Kota Mekkah, masyarakatnya mencaci maki dan memusuhinya, sebaliknya masyarakat Madinah sangat menanti dan menunggu kedatangan Nabi Muhammad saw.
10. 3 sobat nabi dari kaum muhajirin antara lain : ‘Abbas Bin ‘Abdul Muthalib, Khabbab Bin Art, Ibnu Ummi Maktum
3 sobat nabi dari kaun anshar antara lain : Abdullah Bin Rawahah, Muhammad Bin Maslamah, Sa’ad Bin ‘Ubadah

Note : Soal UTS PAI (Pendidikan Agama Islam) Kelas 6 Semester 2 Tahun 2018/2019 ialah konten yang disusun oleh dan dilindungi undang-undang hak cipta. Dilarang mengcopy paste dan mempublish ulang konten dalam bentuk apapun ! Terima kasih
Itulah Soal UTS PAI (Pendidikan Agama Islam) Kelas 6 Semester 2 Tahun 2018/2019 yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaaat.

Belum ada Komentar untuk "Soal UTS PAI (Pendidikan Agama Islam) Untuk Kelas 6 Semester 2 Tahun 2018/2019"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel